TT
Chức danh
Tổng nhân lực
Cán bộ biên chế
Cán bộ hợp đồng
 
Tổng số
202
159
43
1
Bác sỹ CKII
1
1
 
2
Thạc sỹ Y
1
1
 
3
Bác sỹ CKI
9
9
 
4
Bác sỹ
18
18
 
5
Dược sỹ ĐH
4
4
 
6
Tổng số Y sỹ
23
15
8
7
Kỹ thuật viên Y ĐH
1
1
 
8
Kỹ thuật viên YCĐ
1
1
 
9
Kỹ thuật viên Y TH
6
4
2
10
Dược sỹ TH
9
7
2
11
Cử nhân ĐD
16
16
 
12
Cao đẳng ĐD
25
13
12
13
Trung cấp ĐD
46
28
18
14
Hộ sinh CĐ
2
2
 
15
Hộ sinh TH
10
10
 
        Chuyên môn khác
16
Sau đại học
 
 
 
17
Đại học khác
13
13
 
18
Cao đẳng khác
2
1
1
19
Trung cấp khác
3
3
 
20
Cán bộ, nhân viên khác
12
12