Câu hỏi: Cách đăng ký lại tài khoản sử dụng cổng thông tin điện tử huyện Nông Cống vì sự cố có người truy cập, sửa tên đăng nhập và mật khẩu
(Người hỏi: Nguyễn văn Dũng | Ngày hỏi: 04/11/2013 | Địa chỉ: Trường Sơn - Nông cống)
Nội dung câu hỏiHỏi: Cách đăng nhập lại để sử dụng cổng thông tin điện tử huyện NC vì lý do có người vào truy cập và thay đổi tên đăng nhập cũng như mật khẩu. VP UBND xã không thể vào để lấy thông tin được.